Online blog fra GF søndag d. 3. marts 2013

Kom til GFVi vil selvfølgelig allerhelst se alle vores medlemmer personligt til vores generalforsamling
søndag d. 3. marts kl. 12 i København

OnlinebloggingMen hvis du ikke deltager, vil du her kunne følge årets landsmøde i Danske Naturister.
Læs dagsorden lige her > > 

Vi blogger online fra kl. 12-15:30

11:46: Bestyrelsen er ved at gøre klar til åbning af GF kl 12

Bestyrelsen gør klarKl 12:06: Jens Rasmussen, formand, byder velkommen. Praktisk info om rammer og faciliteter. Der indleveres nogle fuldmagter ud over de fremmødte. Bestyrelsen foreslår Troels Panild som dirigent. Og Laila Qvant vælges som referent. 2 stemmetællere bliver valgt.

Kl. 12:10: GF er lovligt indvarslet, fastslår dirigenten.

Kl. 12:11: Jens Rasmussen indleder sin beretning om året der gik. Jens giver dermed ordet til Thomas Frisendal, der tager fat i bl.a. INF. Medlemsskab af INF er vores væsentligste bedrift i 2012. Thomas gennemgår historikken der førte til optagelse. Se Thomas Frisendals præsentation

Kl. 12:18: Thomas fortæller om INFs struktur og vores deltagelse i INFs Verdenskongres i Koversada (se andet tidligere blogindlæg) i efteråret 2012. Thomas fremhæver certificeringsmulighed for INF-pladser. Fremadrettet bør vi også slå mere på hvad vi gør frem for hvad vi er, flere lande bakker op omkring dette ønskede skift i kommunikationen.
INF skelner ikke mellem naturisme og nudisme – begreberne er ens set i INF optik.
Der er en del censur på nettet – det er problematisk at bar hud sættes i kasse med sex og krænkelse. INF er obs på problemet.

Kl. 12:23: Vi snakkede fint og uformelt med DNUs repræsentant i Koversada. Thomas fremhæver Hollands professionelle tilgang og ‘markedsanalyser’/grundige undersøgelser.
I Holland taler man mest om ‘nøgen rekreation’ (nude recreation) – begrebet er ikke så godt på dansk. Holland arbejder meget målrettet og vi kan lære og overføre meget af deres arbejde.

SONY DSCKl. 12:32: Thomas taler om INFs forsøg på at mægle mellem DN og DNU – at lave en løftestang for samarbejde for Danmark. Vi har intet hørt fra DNU efter Koversada.
Thomas viser eksempler på diskrimination af DNs medlemmer hos DNU, bl.a. på Vedsølejren og NF Nordjylland. Klare overtrædelser iflg. INFs vedtægter. Vi har naturligvis klaget officielt. Selv DNUs egen hjemmeside diskriminerer DNs INF-medlemmer.
Vi mener ikke at DNU varetager deres rolle som ordinært medlem af INF på en betryggende måde. Det har vi gjort INF opmærksom på i brev november 2012.
DNU svarer ikke på INFs henvendelser, ved vi.

Kl. 12:38: Thomas snakker om vores Strandguide - det ser fint ud og vi oplever ikke store problemer med mærkelige kommentarer og swingerhensigter på hjemmesiden. Vi er på vej med ny strand på Ærø. Mere herom senere.

Kl. 12:41: Thomas giver ordet tilbage til Jens Rasmussen. Øvrige aktiviteter: Nyhedsbreve fremhæves som et væsentligt tiltag for øget kommunikation. NudeBook er blevet et medlemsorienteret forum. FaceBook giver også stor opmærksomhed med den censurrisiko som dog er til stede dér. Vimeo er vores videokanal, som giver ekstra bevågenhed og synlighed af aktiviteter. Twitter bruger vi også.
Organisatorisk: Kim Øverup er nu Nyhedsredaktør i hele 2013. Det lykkedes ikke at fastholde Søren Kristensen som Organisationskoordinator/Fundraiser, hvilket Jens beklager og han fremhæver tilfredshed med Sørens hidtidige ansættelse. Peter Klingenberg er nu blevet ansat som medlemsadministrator og bogholder. Peter overtager alle Bjarkes opgaver og en del af Sørens opgaver. Vi forsøger at beskrive ansættelsesvilkår og opgaver mere specifikt og tydeligt.

Kl. 12:46: Partnerskaber. Jens viser og beskriver mulighederne for samarbejde med DN. Jens fremhæver samarbejdsaftalen med Kysing fra årets start. Og senest at Tysmosen nu er egentlig lokalforening under DN med navnet DN Tysmosen. Lars Heisel får ordet senere.
Lokalforeningerne: Jens har haft snak med lokalforeningsformænd og Jens gennemgår forskellige aktiviteter. Jens fremhæver vore naturistkonference i oktober og giver ordet til Troels Panild.

Kl. 12:52: Troels fremhæver vores udenlandske gæstetalere på konferencen som et væsentligt tegn på succes. Campingrådet var også repræsenteret som gav åbning for at skabe rum til naturisme på eksisterende traditionelle campings og Friluftsrådet var meget åbne for snak om nøgenvandrestier m.m. Det var en vellykket konference med bred repræsentation fra hele landet. Kim Bindesbølls fine oplæg lagde sig i god tråd med tankerne om at lægge mere vægt på hvad vi gør i stedet for hvad vi er.

Kl. 12:55: Jens fremhæver at foreningen Sex & Samfund nu skriver fint om naturisme på deres hjemmeside. Vi bidrog med billeder. En flot husstandsomdelt folder på hele Frederiksberg er også værd at fremhæve.
Vi vil gerne lave tiltag der sætter medlemmerne i stand til at få hjælp til nye initiativer – også økonomisk. Der er ønsker om en styrket indsats med en task force der kan tage rundt i landet og give råd. Ian Lykkegaard får ordet.

Kl. 12:58: Ian fortæller om indsatsgruppen, som kalder sig Uden Facade. Center for kropskultur. Forsøg på at skille sig ud og skabe egne resultater uden -ismer og nøgendiktat. Ian nævner Bar-o-maten som et kommende projekt.

Peter Klingenberg fortællerKl. 13:00: Peter Klingenberg fortæller om medlemsudvikling og analyser af medlemstal. Vi har fået udviklet nogle analyser af vores medlemsskare.
Se Medlemsanalysen her > > >   

Kl. 13:07: Vi oplever positiv medlemsstigning. 1120 medlemmer pr. 31/12 2012
Der er lidt spørgsmål til de såkaldt passive medlemmer. Hvad gør vi for at fastholde disse? Der snakkes om mulighed for at lokalforeningerne får adgang til medlemskartotek så man kan tage kontakt lokalt med passive medlemmer? Hvad med dem der ikke er medlem af lokalforening? Det fremhæves at alle bør insistere på at vores medlemmer SKAL have deres medlemskort med.
Vi har trods alt medlemsfremgang, hvilket adskiller os både nationalt og internationalt. Det bør opprioriteres hvis vi skal nå ’20 i 20′-visionen. Landsbestyrelsen mener at der bør sættes ind over for især de yngre aldergrupper med nye aktiviteter og understreger den nyligt nedsatte task force som en kile til nye medlemsskaber.

Kl. 13:15: Vi bruger en del værktøjer på at synliggøre os bredt, fremhæver Jens Rasmussen. Peter Klingenberg foreslår at vi rent teknisk ændrer på tilmeldingsprocedure, så det bliver mere oplagt at vælge lokalforening til.

Kl. 13:17: Leslie fra Ærø får ordet og takker for DNs flotte effektive kommunikation. Leslie taler om egentlig nøgenbaderstrand på Ærø og der foreligger nu tanker om at skabe en aktivgruppe eller egentlig lokalforening til at understøtte dette. Dialogen fortsætter.

Kl. 13:19: Henrik Hansen fra Tysmosen fremhæver at det stadig er følsomt at blive medlem af DN kontra DNU.

Kl. 13:20: Kjeld Karbæk, DN Holbæk, mener at vi skal hverve lokale medlemmer uden lokalforeningstilknytning. Det skal gøres mere synligt og oplagt, hvilket bekræftes af andre tilstedeværende. Det koster ikke mere at blive medlem af lokalforening. Vi kan synliggøre dette i nyhedsbrevet.

Kl 13:24: Beretning afrundes og der er pause til kl. 13:50.

Kl. 13:52: GF genoptages og der udbedes spørgsmål til beretning. Martin Duekilde spørger til hvor hensigtsmæssig en egentlig klage over DNU er? Bør vi ikke bare oversvømme INF med positiv info om alt det VI gør? Thomas F. svarer

Kl. 13:54: Thomas F. forsøger at navigere i flere lag, både i praksis og politisk. Der er en situationsbestemt manøvrering – det tager tid. Vi leverer skam allerede en del information til INF. Men politisk er processen igang og vi må væbne os med tålmod.
Der spørges til vores uformelle snak med DNUs repræsentant i Kroatien. DNUs forretningsudvalg har blokeret al videre dialog. Vi holder fortsat døren åben.

Kl. 13:59: Søren Kristensen komplimenterer beretningen og især Thomas F.s arbejde for vores medlemsskab af INF. Søren ærgrer sig over at vi er så få idag – kun DN Århus er repræsenteret af alle lokalforeninger vest for Storebælt. Bestyrelsen bør informere mere om den løbende proces ud over nyhedsbrevet og især internt fra bestyrelsens arbejde.
Søren refererer fra forløbet på DN KBHs GF, hvor den tidligere formand Kim Christoffersen valgte at forlade bestyrelsen efter samtale med Jens Rasmussen.

Kl. 14:03: Jens Rasmussen tager ønsket om øget information til efterretning. Hvad angår Kim C.s beslutning om at fratræde, så ærgrer det Jens og han finder ikke at Kim C på nogen måde skulle kritiseres for sit arbejde.

Kl. 14:06: Søren får ordet og synes at beslutningen om at der nu skal laves årsskrift skulle have været synliggjort meget tidligere til alle.
Søren beder bestyrelsen undersøge regler for tidsbegrænset ansættelse.
Hvad med Kurbadet i Kolding – hvad vil bestyrelsen gøre for at udvikle dette tilbud?

Kl. 14:08: Jens Rasmussen svarer, at Kolding bør udvikles. Landsbestyrelsen bør gå aktivt ind i udviklingen af tilbudet.

Kl. 14:09: Thomas Asferg efterlyser bestyrelsens referater på hjemmesiden og tilslutter sig kritikken af manglende information.

Kl. 14:10: Laila Qvant fremhæver at det er utroligt problematisk hvis vi lægger kurbadstilbud på samme dato! Kolding ER et problem. Opfordring til langt bedre koordinering.

Nogle af deltagerne på årets GF Kl. 14:12: Ikke flere spørgsmål. Beretningen bliver enstemmigt vedtaget (31 fremmødte medlemmer)

Kl. 14:12: Bjarke gennemgår regnskabet 2012

Kl. 14:23: Enkelte forskellige uddybende afklarende spørgsmål til regnskab og tilhørende præciseringer.

Kl. 14:24: Søren Kristensen beder om at regnskabet fremadrettet sammenholdes med det foregående budget. Kurbadet i Kolding fremhæves som en drastisk indtægtsnedgang. Store forskelle eksempelvis med budget og faktiske tal på vores Naturistkonference.
Troels Panild svarer, at vi er igang med en omlægning af regnskabet, som gør det svært at sammenligne budget og regnskab direkte. Mette Duekilde spørger til tilskud fra Kulturstyrelsen.  Vi er glade for tilskud og Søren fremhæver at vi skal være meget opmærksomme på krav og forpligtelser i denne forbindelse, hvis vi vil fastholde dette tilskud.

Kl. 14:32: Regnskabet godkendes enstemmigt. Næste punkt Budget 2013-2014

Kl. 14:36: Troels Panild gennemgår det fremlagte budget. Spørgsmål: Hvad med at afsætte flere midler til pr og ting der understøtter visionen om ’20 i 20′? Vi bør have budget tidligere for at kunne forberede sig inden GF. Hvordan med økonomisk udbygning af vores samarbejdsaftaler, både med pladser og lokalforeninger. Noget der sender klart signal og skaber belæg for nye initiativer.

Kl. 14:42: Jens Rasmussen svarer at vi skal blive mere styrende og præcise på konkrete projekter. Det er svært at sætte eksakte tal på hensigtserklæringer. Ingerlise Klingenberg savner store linjer – en pulje til udvikling!
Søren Kristensen fastslår, at det kun er meningsfuldt at fremlægge regnskab hvis det kan sammenholdes med budget.

Kl. 14:47: Troels P. siger at budget skal være realistisk i.f.t. forventninger frem for ønsketænkning. Vægt på nøgtern vurdering af forbrug. Hvis vi planlægger konkret vil det indgå i budgettet. Vi har ikke aktuelt pr-projekter.
Ingerlise Klingenberg mener at vi bør vedtage et budget og ikke blot tage til efterretning.
Helge Bøgegaard siger at budget er en tilkendegivelse.
Jens Rasmussen henviser til senere Aktivitetsredegørelse.
Søren K. siger at vedtægterne mangler en revision.
Troels Panild tager alle kommentarer til inspiration. Punktet lukkes.

Kl. 14:52: Bestyrelsen indstiller at vi fastholder kontingentet uændret. Thomas Asferg foreslår at den lokalforeningsmæssige andel af det samlede kontingent kunne øges. Så pengene kan komme ud at arbejde. Bestyrelsen ønsker at lave en kontingentanalyse.
Kontingent fastholdes uændret med enstemmig tilslutning.

Kl. 14:55: Indkomne forslag. Forslag til vedtægtændring fra Troels Jørgensen
T
roels Panild redegør for bestyrelsens indstilling og der spørges til årsag. Efter drøftelser forkastes forslaget med 1 blank og resten imod.

Lars HeiselKl 15:02: Lars Heisel får ordet og fortæller om Tysmosens udvikling og at de nu er blevet lokalforening. Lars redegør for historikken og fremhæver med tak en masse engagerede mennesker i Danske Naturister som har gjort det muligt. DN Tysmosen slår fast, at de vil gøre deres for at nyudvikle på den nuværende platform, så der ses frem til forår og sommer. Vidensdeling er væsentligt. Tysmosen holder en masse arrangementer og flere og flere DN-medlemmer finder vej til pladsen – det har banet vejen. Derfor var de ikke i tvivl om at blive lokalafdeling. Der er store krav til drift af plads med flere store udfordringer undervejs – det har været op ad bakke. DN har været med til at finde løsninger og tro på fremtiden. Lars taler bredt og varmt om udviklingen af naturisme i Danmark. Tysmosen opsagde medlemsskabet af DNU, da de intet udbytte havde af den tilknytning. Tysmosen vil være med fremme i front, og sikre nye landvindinger.
Lars høster stort bifald.

Kl. 15:10: Valg til bestyrelsen. Troels Panild siger på bestyrelsens vegne tak til Bjarke Andersen efter flere års stor indsats som kasserer for foreningen. Nu er en stor del af den daglige bogføring jo lagt hos Peter Klingenberg, så derfor er rollen i bestyrelsen mener de overordnede linjer som overordnet økonomisk ansvarlig. Bjarne Elmstrøm, DN Århus, stiller op og vælges enstemmigt.
Thomas Frisendal og Uffe Lund er på valg og genvælges uden modkandidater.
Bestyrelsessuppleanter: Ian Lykkegaard genopstiller og Martin Vilmann tilbyder sig som suppleant. Begge indklappes.
Finn Knudsen genvælges som revisor og revisorsuppleant blev Helge Bøgegaard

Kl. 15:18: Fremlæggelse af handlingsplan /aktiviter: Se Handlingsplan for Danske Naturister. Jens Rasmussen gennemgår handlingsplanen.
+ et punkt 8:

Udvikling af strategiplan

Vi skal i 2013 udarbejde et forslag til fremtidige strategier for DN’s udvikling. Planen skal berøre centrale emner som DN’s positionering og markedsføring (blandt andet med inspiration fra de hollandske tiltag), medlemstilbud, samarbejdsformer, medlemsudvikling og værdigrundlag (med udgangspunkt i INF’s værdier). Arbejdet gennemføres som en kombination af en arbejdsgruppe, der mødes på forskellige campingpladser, og et internet-baseret forum.

Thomas Asferg efterlyser forudgående orientering af lokalforeningerne, f.eks. omkring udvikling af vandrestier. Søren efterspørger styrkelse af samarbejde mellem lokalforeningerne. Bestyrelsen indføjer ambitionen i punkt 2 af handlingsplanen.
Thomas A. beder om formandsmøder til gensidig koordinering. Også taget til efterretning.

Kl. 15:27: Martin Villman efterlyser meget større tilslutning på gf. Hvorfor er der ikke mindst een repræsentant fra hver lokalforening på landsforeningens gf? Ingerlise Klingenberg synes at årets gf har været usædvanligt dårligt markedsført. Søren K. efterlyser at de jyske lokalforeninger også viser interesse og sender folk til gf med transporttilskud – lige som DN KBH og DN Holbæk gjorde, da der sidste år var lands-gf i Kolding.
Thomas A.: Hvorfor kommer bilag til gf så sent ud? – det er ikke rimeligt.
Ingerlise K. : Kunne man skaffe mikrofoner til GF så alle nemt kan høre?

Kl. 15:37: Søren K. fremhæver Frederiksberg Puljen og opfordrer til at nye ideer søger tilskud fra de kr. 50.000 som er sat af til dette formål.

Kl. 15:37: Troels Panild runder af og medgiver at mange ting kunne gøres bedre. Men vi er stadig frivillige og det sætter nogle begrænsninger. Tak for god gf  og husk at der er svømning i Frederiksberg Svømmehal her kl. 16:15. Alle opfordres til at deltage.

/BLOG -KØ

Om Danske Naturister

Danske Naturister er Danmarks største naturistforening med omkring 1200 medlemmer. Foreningens hjemmeside er www.naturister.dk hvor alle kan finde uddybende information om naturisme og foreningens aktiviteter
Dette indlæg blev udgivet i Om naturisme. Bogmærk permalinket.

3 kommentarer til Online blog fra GF søndag d. 3. marts 2013

 1. Troels Jørgensen skriver:

  Martin Duekilde siger noget fornuftigt.

 2. Troels Jørgensen skriver:

  Pokkers, nu håber jeg ikke at der er nogen der finder det upassende at jeg stadig laver aktiviteter i DN-regi :-(

 3. Carsten Michael Pedersen skriver:

  Op til GF var denne annonceret som en skelsættende begivenhed.
  Hvad hentydede man til med denne formulering?

Skriv et svar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

Disse HTML koder og attributter er tilladte: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>